Chính sách

Một số điểm mới của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về công tác pháp chế

Ngày 18/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 02/7/2024 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về công tác pháp chế. Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai đến toàn thể công chức tại các Phòng chuyên môn, Đội Quản lý thị trường trực thuộc.