Triển khai thực hiện Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Thanh tra ngày 14/11/2022,
Ngày 11/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024.
Nghị định số 03/2024/NĐ-CP gồm có 05 Chương, 46 Điều; tăng 01 Chương, giảm 01 Điều so với Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 
Theo đó, Cục Quản lý thị trường là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 - Xây dựng kế hoạch thanh tra gửi Tổng cục Quản lý thị trường để tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra của mình trong kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương;
- Thanh tra những vụ việc khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường giao;
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của mình;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra. 

Về Nguyên tắc tiến hành hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được quy định như sau:
- Hoạt động thanh tra do Đoàn thanh tra thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Hoạt động thanh tra phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
Nghị định này bãi bỏ 20 Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra các ngành và Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.
(Xem Nghị định số 03/2024/NĐ-CP tại đây)

Võ Nguyễn Trúc Bạch, Phòng TT-PC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh