Chính sách

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 17/3/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 375/TB-CQLTT về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin chi tiết cụ thể như sau: