Hoạt động

Tây Ninh: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 10/3/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 332/TB-CQLTT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản