STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục QLTT tỉnh Tây Ninh
2024 280/QĐ-QLTTTN 03/07/2024
2
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022
2022 1380/QĐ-QLTTTN 01/11/2023
3
công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023
2023 865/QĐ-QLTTTN 07/10/2023
4
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023
2023 384/QĐ-QLTTTN 20/03/2023
5
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022
2022 252/QĐ-CQLTT 14/02/2022
6
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
2019 1172/QĐ-CQLTT 03/08/2021
7
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020
2020 1173/QĐ-CQLTT 03/08/2021
8
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
2021 1174/QĐ-CQLTT 03/08/2021