STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023
2023 384/QĐ-QLTTTN 20/03/2023
2
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022
2022 252/QĐ-CQLTT 14/02/2022
3
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
2019 1172/QĐ-CQLTT 03/08/2021
4
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020
2020 1173/QĐ-CQLTT 03/08/2021
5
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
2021 1174/QĐ-CQLTT 03/08/2021