Chi tiết văn bản

 V/v chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ

MENU VĂN BẢN

  • Toàn bộ văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Loại văn bản