Thông báo: Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày 24/5/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 678/QĐ-CQLTT kèm theo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

- Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức và người lao động thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh nhất là công chức lãnh đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ quan Cục, các chi bộ, đơn vị thuộc Cục trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện theo các chương trình, kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Quản lý thị trường.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 678/QĐ-CQLTT, ngày 24/5/2022 kèm theo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh