Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Chiều ngày 12/01/2023, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh kết nối trực tuyến với điểm cầu chính của Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” đến toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Cục

Tại Hội nghị trực tuyến, toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai các nội dung cơ bản và gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên trên cơ sở phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Nội dung chuyên đề gồm bốn phần:

- Phần thứ nhất: Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên ở tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay.

- Phần thứ hai: Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên.

- Phần thứ ba: Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững.

- Phần thứ tư: Gợi ý thảo luận, liên hệ trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Hội nghị góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên và quần chúng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Nguyễn Thanh Phong
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh