Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 29/5/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 665/TB-QLTTTN về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin chi tiết cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-QLTTTN ngày 16/5/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1 Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh
1.2 Địa chỉ: số 16D12, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (kèm theo bảng kê chi tiết tài sản).
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 21.850.000 đồng (Hai mươi mốt triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).
Giá khởi điểm của tài sản trên chưa bao gồm thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa và các chi phí liên quan khác theo quy định. 
4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn cứ theo khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản xây dựng, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức Đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh các tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình. Cụ thể theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (xem dưới phần chi tiết Thông báo).
- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
* Lưu ý: Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá trở lên có số điểm chấm bằng nhau thì việc lựa chọn tổ chức đấu giá ưu tiên theo thứ tự:
- Tổ chức có số điểm về tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và uy tín cao hơn.
- Tổ chức có số điểm về tiêu chí phương án đấu giá khả thi, hiệu quả cao hơn.
- Tổ chức có số điểm về tiêu chí thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp hơn.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 31/5/2024 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh (qua Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: Số 16D12 đường Võ Thị Sáu, KP7, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Mọi chi tiết liên hệ: Ông Phạm Văn Thanh – Phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 090.787.3232.
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn; không hoàn trả lại hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.
Chi tiết Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xem tại đây!

Phạm Nguyễn Tú Phương, Phòng TCHC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh