Cục Quản lý thị trường Tây Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

Sáng 07/10/2019, Cục Quản lý thị trường Tây Ninh đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tới toàn thể công chức và người lao động.

               Hội nghị đã nghe ông  Lê Công Phước - Q.Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế phổ biến, trao đổi về Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. 

              Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến này, công chức và người lao động trong Cục có dịp học tập, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao ý thức pháp luật, hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức và người lao động về công tác tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh