Kiểm tra, kiểm soát

Thông báo công khai Quyết định số 906/QĐ-QLTTTN ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Cục Quản lý thị trường Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch công tác về thương mại điện tử năm 2024

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo công khai Quyết định số 906/QĐ-QLTTTN ngày 18 tháng 7 năm 2024 về việc ban hành Kế hoạch công tác về thương mại điện tử năm 2024.