Hoạt động

Tây Ninh: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 21/6/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 793/TB-QLTTTN về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản